વિના ટેન્ડરે ખરીદી માટેની માન્યતા પ્રાપ્ત સંંસ્થાઓ પાસેથી સીધી ખરીદી બાબત...

Back to Top