સીનીયર કલાર્ક સંવર્ગનું તા.૦૧/૧૦/૨૦૨૧ ના રોજની પરિસ્થિતિ દર્શાવતુ કામચલાઉ સીનીયોરીટી લીસ્ટ પ્રસિધ્ધ કરવા બાબત.

Back to Top