ગવર્મેન્ટ ઈ-માર્કેટ પ્લેસ (GEM) પરથી ચીજવસ્તુઓ/સેવા ખરીદી કરવા માટે થયેલ નિયમોના સુધારાનું અમલીકરણ કરી પ્રમાણપત્ર આપવા બાબત...

Back to Top