જાહેરનામાં નં - ૭૭૧ નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી, વઘઈ મુકામે વનરાજ પોલિટેકનિક બોઈઝ હોસ્ટેલનું મકાન રદ બાતલ કરી તોડી નાખવાની વહીવટી મંજૂરી આપવા બાબત

Back to Top