"હર ઘર તિરંગા" કાર્યક્રમ અંતર્ગત ધ્વજારોહણ કાર્યક્રમને અનુલક્ષીને તા.૦૬/૦૮/૨૦૨૨ ના તાલીમનું આયોજન બાબત...