ચોમાસાની ઋતુ આવવા પહેલા નવસારી મુખ્ય કેન્દ્ર તેમજ તમામ પેટા કેન્દ્ર ખાતે આવેલ કચેરીની છતની સાફ સફાઈ તેમજ વોટર પ્રુફીંગ કરાવવા બાબત.

Back to Top