આઉટસોર્સીંગથી ફરજ બજાવતા કર્મચારીઓ અને ૧૧ માસના કરાર આઘારિત કર્મચારીઓ અઘિકારીઓની વિગતો સામેલ પત્રકમાં મોકલવા બાબત

Back to Top