રાજ્ય સરકારના તા. ૦૧/૦૧/૨૦૨૦ થી તા. ૩૦/૦૬/૨૦૨૧ દરમ્યાન નિવૃત્ત થયેલ કર્મચારીઓને ગ્રેજ્યુઈટી અને રજાના રોકડમાં રૂપાંતર માટે મોંઘવારી ભથ્થાની ગણતરી કરવા બાબત.

Back to Top