(રીવાઇઝ પરિપત્ર) રીવોલ્વીંગ ફંડ સદરે નવી ખરીદી/કામગીરીનુ આયોજન, અગાઉ મંજુર કરેલ ખરીદી/કામગીરીનો પ્રગતિ અહેવાલ તથા આવક અને ખર્ચ ની માહિતી મોકલવા બાબત...

Back to Top