જાહેરનામું - ૭૬૬ નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી, ભરૂચ મુકામે વિદ્યાર્થીઓની ડીપ્લોમાં હોસ્ટેલ રદ બાતલ કરી તોડી નાખવાની વહીવટી મંજૂરી આપવા બાબત

Back to Top