જનવાણી, કો.રેડિયો સ્ટેશન, જુનાગઢ દ્વારા માહે : ઓગસ્ટ -ર૦ર૧ દરમ્યાન પ્રસારીત થનાર કૃષિ વિષયક કાર્યક્રમમાં સોંપવામાં આવેલ વિષય અનુસાર વાર્તાલાપ આપવા જનાર કૃષિ વૈજ્ઞાનિકશ્રીઓની યાદી..

Back to Top