જાહેરનામા ક્રમાંક નં.૭૮૪/૨૦૨૨ ભારત સરકારના જળશક્તિ વિભાગના તાબાની પબ્લિક લીમીટેડ કંપની વાપકોસ લીમીટેડ, ગાંધીનગર સાથે કરવામાં આવેલ કરારનામા મુજબ યુનિવર્સીટીની કાર્યપદ્ધતિને મંજુરી આપવા બાબત.

Back to Top