વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ માં કલાસીફાઇડ વર્કસ બ.સ. ૧૨૬૦૦ અને માઇનોર એન્ડ ઓરીજનલ વર્કસ બ.સ.૧૫૩૪ હેઠળ ફાળવેલ ગ્રાન્ટ, કરેલ ખર્ચ, બચત રહેલ રકમ તથા થયેલ કામગીરીની વિગત બાબત.

Back to Top