(જાહેરનામાં નં.૭૭૫/૨૦૨૧) સને ૨૦૨૨-૨૩ ના સ્થાયી ખર્ચની યોજનાઓના અંદાજ મંજુર કરવા બાબત.

Back to Top