નોવેલ કોરોના વાઈરસ(COVID-19) ના સંક્રમણને નિયંત્રણમાં લાવવા લેવાના થતા પગલાઓ બાબત. (વિભાગોમાં કર્મચારી/અધિકારીઓની હાજરી બાબત)

Back to Top