જાહેરનામા ક્રમાંક નં.૭૮૨/૨૦૨૨ નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી, નવસારીના કાર્યપાલક ઈજનેરની કચેરી સિવાય મુખ્ય કેન્દ્ર અને પેટા કેન્દ્રો ના યુનિટ સબ યુનિટના વડાઓને રૂ.૧૦.૦૦ લાખની મર્યાદામાં ૧. તમામ પ્રકારની મરામત અને નિભાવણીની કામગીરી ૨.તમામ પ્રકારના નવા બાંધકામોના કામો કરવાની સત્તા આપવાની સુચિત કાર્યપદ્ધતિમાં સુધારો કરવા બાબત.

Back to Top