દુરદર્શન કેન્દ્ર, અમદાવાદ, આકાશવાણી કેન્દ્ર, વડોદરા તથા બાઈસેગ સ્ટુડિયો ગાંધીનગર અને જનવાણી કેન્દ્રા જુનાગઢ દ્વારા માહે : ઓક્ટોબર -૨૦૨૨ -થી માર્ચ -ર૦ર૩ દરમ્યાન પ્રસારીત થનાર કૃષિ વિષયક કાર્યક્રમ માટે વિષય/વ્યાખ્યાનોની માહિતી મોકલવા બાબત...