વિકાસ ખર્ચ (પ્લાન) યોજનાઓની ચોથી સમીક્ષા બેઠક (Review Meeting) માં ચતુર્થ્ ત્રિમાસિક પ્રગતિ યોજનાની સમીક્ષા માટે હાજર રહેવા બાબત..

Back to Top