જાહેરનામુ નંબર–૭૦૮/૨૦૨૦ (દૈનિક ખેતમજુરોને પ્રવર્તમાન લઘુત્તમ વેતન દર રૂ|.૧૭૮/- માં હાલમાં હંગામી ધોરણે વધારો કરી સુચિત રૂ|.૨૫૦/- દૈનિક વેતન દર મંજુર કરવા બાબત)

Back to Top