વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨માં ક્લાસીફાઇડ વર્ક્સ(૧૨૬૦૦) અને માઇનોર એંડ ઓરીજીનલ વર્ક્સ (૦૧૫૩૪) હેઠળ ફાળવેલ ગ્રાંટ, થયેલ ખર્ચ, બચત રહેલ રકમ તથા થયેલ કામગીરીની વિગત બાબત..

Back to Top