વિકાસખર્ચ યોજના (પ્લાન)માં રીકરીંગ સદરે ચાલુ નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧માં આવેલ ગ્રાન્ટનો કરકસર યુકત ખર્ચ કરવા બાબત...

Back to Top