જાહેરનામાં નં - ૭૭૦ નવસારી મુકામે (૧) વર્ગ-૪ ના એ કેટેગરીના બ્લોક નંબર ૧મકાન નંબર એ-૧ થી એ-૨૪ (૨) વર્ગ ૩ બી-૧ કેટેગરીના બ્લોક નંબર ૩ મકાન નંબર ૨૫ થી ૩૬ (૩) વર્ગ ૩ સી કેટેગરીના બ્લોક નં ૦૨ / મકાન નં ૧૩ થી ૨૪ રદ બાતલ કરી તોડી નાખવાની વહીવટી મંજૂરી આપવા બાબત

Back to Top