સેમીનાર, સિમ્પોઝિયમ, તાલીમ, વર્કશોપ, વિન્ટર/સમર સ્કુલ ટ્રેનીંગ અને વેબીનારમાં ભાગ લેવાની મંજુરી બાબત ....

Back to Top