તા.૦૯-૧૦ માર્ચ, ૨૦૨૧ દરમ્યાન કેવિકે, દેડિયાપાડા ખાતે યોજાનાર કૃષિ પ્રદર્શન માટે નમુનાઓ જમા કરાવવા તથા કૃષિ વૈજ્ઞાનિકોની નિયુક્તિ કરવા બાબત...

Back to Top