(જાહેરનામાં નં.૭૭૩/૨૦૨૧) સને ૨૦૨૧-૨૨ ના વિકાસ ખર્ચ અને સ્થાયી ખર્ચ યોજનાની અંદાજપત્રની મંજૂર જોગવાઈ નાણાં વિભાગ તરફથી મંજૂર થયેલ છે જે વંચાણે લઈ અંદાજોની મર્યાદામાં સને ૨૦૨૧-૨૨ના વર્ષ માટે ખર્ચ કરવાની મંજૂરી આપવા બાબત.

Back to Top