સી.સી.ટી.વી. કેમેરાની મોનીટરીગં કરવાની જવાબદરી સોંપવા તેમજ માસના અંતે મોનીટરીંગ અંગેનો રીપોટ મોકલવા બાબત..

Back to Top