વિકાસ ખર્ચ યોજના (પ્લાન) યોજનાઓ અંતર્ગત સને ૨૦૨૦-૨૧ દરમ્યાન રૂ|. ૫.૦૦ લાખ કે તેથી ઓછી કિંમતના નોન રીકરીંગ સાધનો મંજુર કરવા બાબત...

Back to Top