ઇ-પરિપત્ર સુધારો : Ph.D. કક્ષાએ અભ્યાસ કરતાં વિદ્યાર્થીઓના સંશોધનની ચર્ચા તેમજ વિવિધ સ્કોલરશીપ અંગે માર્ગદર્શન આપવા અંગેનો કાર્યક્રમ તા.૨૬/૧૦/૨૦૨૧ ના રોજ સમય બપોરે ૩:૦૦ કલાકે

Back to Top