વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ માં ઉચ્ચક પધ્ધતિથી ખેતી કાર્યોના દરો, કલમ/રોપા, ફુલછોડો, ખેત ઉત્પાદન સિવાયના વેલ્યુએડેડ પ્રોડકટ અને ફીશરીઝ સાયન્સ કોલેજ, નકૃયુ, નવસારી હસ્તકના એકવા લેબ ખાતે માછલી/જીંગાને લગતા જુદા-જુદા પેરામીટર પૃથ્થકરણના ભાવો બાબત.....

Back to Top