સને ૨૦૨૨-૨૩ વર્ષનાં વિકાસ ખર્ચ યોજના (પ્લાન) અંતર્ગત અંદાજપત્રમાં સમાવિષ્ટ કરવાના નવા બાંધકામની દરખાસ્ત મોકલવા બાબત..

Back to Top