કર્મચારી કલ્‍યાણ મંડળ, નવસારી આયોજીત ૫ોત્‍સાહક ઈનામ વિતરણ માટે અરજી કરવા ૫ર‍િ૫ત્ર બાબત