ન.કૃ.યુ. ખેતી અઘિકારી (૫), ખેતી નિરીક્ષક (૫) અને ખેતી મદદનીશ વર્ગ-૩ તાંત્રિક કર્મચારી મંડળ નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિનટી નવસારીની નવી કારોબારી (૨૦૨૨-૨૩) રચના બાબત