તા.પં/જિ.પં સામાન્ય ચૂંટણી-૨૦૨૧ની ચૂંટણીલક્ષી કામગીરી માટે અત્રેથી કરેલ વાહનો સમયસર ફાળવવા બાબત.

Back to Top