દુરદર્શન કેન્દ્ર, અમદાવાદ,રાજકોટ અને આકાશવાણી કેન્દ્ર, વડોદરા તથા BISAG સ્ટુડિયો, ગાંધીનગર અને આકાશવાણી કેન્દ્ર,દમણ દ્વારા એપ્રિલ-૨૦૨૧ થી સપ્ટેમ્બર -૨૦૨૧ દરમ્યાન પ્રસારીત થનાર કૃષિ વિષયક કાર્યક્રમ માટે વિષય/વ્યાખ્યાનોની માહિતી મોકલવા બાબત...

Back to Top