સ્થાવર જંગમ મિલકત જેવી કે ઓફિસ બિલ્ડીંગ, સ્ટોર, ઇમ્પ્લીમેંટ શેડ, ક્વાટર્સ વગેરે ના બાંધકામ કરેલ ઇમારતોની તાબા પાવતી મોકલવા બાબત

Back to Top