નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી હસ્તકની કૃષિ શિક્ષણ, વિસ્તરણ શિક્ષણ અને સંશોધનની નોર્મલ અને ટ્રાયબલ ચાલુ વિકાસ ખર્ચ (પ્લાન) યોજનાઓ અંતર્ગત સને ૨૦૨૨-૨૩ દરમ્યાન રૂ. ૫.૦૦ લાખથી ઓછી કિંમતના નોન રીકરીંગ સાધનો મંજુર કરવા બાબત...

Back to Top