ફિકસ પગારમાંથી નિયમિત નિમણુંક મળતાં માંદગીની રજા બાબત.

Back to Top