યુનીવર્સીટીના મુખ્ય તેમજ પેટા કેન્દ્રો ખાતે મરામતની કામગીરી માટે રોકવામાં આવતા કુશળ, અર્ધકુશળ ,બીનકુશળ , શ્રમયોગીઓને ચુકવવાપાત્ર દૈનિક દર અંગેની માહિતી સમયમર્યાદામાં આપવા બાબત.

Back to Top