જાહેરનામાં ક્રમાંક ૭૩૪ -૨૦૨૧ નવસારી કૃષિ યુનિવર્સીટી , નવસારી મુકામે યુનિવર્સીટી કક્ષાની ખરીદ સમિતિમાં નોન ઓફિસિયલ મેમ્બરની નિમણુકોને મંજુરી બાબત.

Back to Top