જાહેરનામાં નં. ૭૮૫/૨૦૨૨ - રીવોલ્વીંગ ફંડ (૯૫૧૦-એન)ના આવક/ નફા માંથી હાથ ધરવાના થતાં વર્ગીકૃત પ્રકારના કામો, ફાર્મ મશીનરી, અન્ય સાધનોની ખરીદી તથા ડેવલોપમેન્ટના કામોનાં ખર્ચ માટે નિતિ નક્કી કરવા બાબત...

Back to Top