નવસારી મુખ્ય કેન્દ્ર ખાતે યુનિટ સબ યુનિટ રહેણાકના મકાનોમાં ડોર ટુ ડોર ગાર્બેજ કલેક્શનની કામગીરી બંધ કરી તે અંગેની વૈકલ્પિક જાણકારી બાબત.

Back to Top