વિકાસ ખર્ચ (પ્લાન) યોજનાઓની પ્રથમ સમીક્ષા બેઠકમાં (Review Meeting) માં 1st Quarter ની પ્રગતિ અને યોજનાની સમીક્ષા માટે ઓનલાઇન જોડાવા બાબત...

Back to Top