દુરદર્શન કેન્દ્ર અમદાવાદ, આકાશવાણી કેન્દ્ર, વડોદરા અને દમણ તથા BISAG સ્ટુડિયો, ગાંધીનગર દ્વારા ઓક્ટોબર ૨૦૨૦ થી માર્ચ -૨૦૨૧ દરમ્યાન પ્રસારીત થનાર કૃષિ વિષયક કાર્યક્રમ માટે વિષય/વ્યાખ્યાનોની માહિતી મોકલવા બાબત...

Back to Top