કોરોનાના કારણે અવસાન પામેલ હોય તેવા અધિકારી/કર્મચારીઓ તથા તેમના કુટુંબીજનો (પતિ/પત્ની/બાળકો/માતા-પિતા) ની માહિતી તાત્કાલિક મોકલવા બાબત

Back to Top