૧૫ દિવસીય "સર્ટિફિકેટ કોર્ષ ઓન ઇન્ટિગ્રેટેડ ન્યુટ્રીયન્ટ મેનેજમેન્ટ ફોર ફર્ટીલાઇઝરડીલર્સ" અભ્યાસક્રમમાં વ્યાખ્યાતાશ્રીઓને હાજર રહેવા બાબત...

Back to Top