ખેડુત માર્ગદર્શિકા


# Title Date Office Of Publication
1 Agromet Advisory Bulletin (08.07.2020 to 12.07.2020) 07/07/2020 N.M. College of Agriculture
2 Current Weather Condition (03.07.2020 to 07.07.2020) 07/07/2020 N.M. College of Agriculture
3 ખેડૂત ઉપયોગી સંશોધન ભલામણો - ૨૦૧૯ 15/01/2020 Director of Extension Education Office
4 નાળિયેરીમાં સફેદ માખીની ઓળખ અને નિયંત્રણ 12/12/2019 Aspee College of Horticulture
5 નાળિયેરીમાં બહુસ્તરીય પાક પધ્ધતિ 12/12/2019 Aspee College of Horticulture
6 નાળિયેરીના પાકમાં સંકલિત પોષણ અને પિયત વ્યવસ્થા 12/12/2019 Aspee College of Horticulture
7 નાળિયેરીની આધુનિક ખેતી પધ્ધતિ 12/12/2019 Aspee College of Horticulture
8 આધુનિક હવામાન વેદ્યશાળામાં વપરાતા સાધનો અને તેના ઉપયોગો 17/10/2019 N.M. College of Agriculture
9 રોજબરોજ બદલાતા હવામાન અંગેની આગાહી અને કૃષિમાં તેની જરૂરીયાત 17/10/2019 N.M. College of Agriculture
10 ''ગ્રામિણ કૃષિ મૌસમ સેવા'' (જી.કે.એમ.એસ.) 17/10/2019 N.M. College of Agriculture
11 ફોરકાસ્ટીંગ ઓફ એગ્રીકલ્ચરલ આઉટપુટ બાય યુઝીંગ સ્પેસ, એગ્રો-મિટીયોરોલોજી એન્ડ લેન્ડ બેઝડ ઓબર્જવેશન (ફસલ) 17/10/2019 N.M. College of Agriculture
12 સૌરઉર્જાનો ખેતીમાં ઉપયોગ અંગે નો માર્ગદર્શક વિડીઓ 17/07/2019 Soil and Water Management Research Unit
13 ખેતીમાં પ્લાસ્ટીકલ્ચર સબંધિત ચોક્કસાઈ પૂર્વકની તાંત્રિકતાઓ અંગે નો માર્ગદર્શક વિડીઓ 17/07/2019 Soil and Water Management Research Unit
14 સુક્ષ્મ પિયત પધ્ધતિ દ્વારા પાણી અને ખાતરનો કાર્યક્ષમ ઉપયોગ અંગે નો માર્ગદર્શક વિડીઓ 17/07/2019 Soil and Water Management Research Unit
15 કેળાના અવશેષોનું મૂલ્યવર્ધન અંગેનો માર્ગદર્શક વિડીઓ 17/07/2019 Soil and Water Management Research Unit
16 ડાંગરમાં બીજ ઉત્પાદન નો માર્ગદર્શક વિડીઓ 16/07/2019 Soil and Water Management Research Unit
17 પશુપાલનમાં વિકાસમાં મહિલા નો ફાળો-૨૦૧૦ પશુપાલન પુસ્તિકા 03/07/2019 Director of Extension Education Office
18 પશુપાલનમાં વિકાસમાં મહિલા નો ફાળો-૨૦૦૯ પશુપાલન પુસ્તિકા 03/07/2019 Director of Extension Education Office
19 પશુપાલકો ની ૧૦૮ ઈમરજેન્સી અને ઉપાય 03/07/2019 Director of Extension Education Office
20 Booklet on Survey and Surveillance Based Paddy and Sugarcane Pest Forewarning System 03/07/2019 Director of Extension Education Office
21 Survey and Surveillance Based Pest Forewarning System in Vegetable Crops 03/07/2019 Director of Extension Education Office
22 Survey and Surveillance Based Pest Forewarning System in Various Crops 03/07/2019 Director of Extension Education Office
23 Survey and Surveillance Based Pest Forewarning System in Paddy and Sugarcane 03/07/2019 Director of Extension Education Office
24 Survey and Surveillance Based Pest Forewarning System in Paddy and Sugarcane 03/07/2019 Director of Extension Education Office
25 Survey and Surveillance Based Pest Forewarning System in Paddy and Sugarcane 03/07/2019 Director of Extension Education Office
26 Survey and Surveillance Based Pest Forewarning System in Paddy and Sugarcane 03/07/2019 Director of Extension Education Office
27 Survey and Surveillance Based Pest Forewarning System in Mango and Sapota 03/07/2019 Director of Extension Education Office
28 મોજણી અને નિગાહ આધારિત ડાંગર અને શેરડીની જીવાત પુર્વાનુમાન પદધતિ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
29 મોજણી અને નિગાહ આધારિત આંબા અને ચીકુની જીવાત પુર્વાનુમાન પદધતિ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
30 જીવાતોના કુદરતી દુશ્મન પરજીવીઓ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
31 જીવાતોના કુદરતી દુશ્મન પરજીવીઓ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
32 ઉંદરોનુ સંકલિત નિયંત્રણ વ્યવસ્થાપન 03/07/2019 Director of Extension Education Office
33 શેતુરના રેશમના કીડાનો ઉછેર --- એરીકલ્ચર--- 03/07/2019 Director of Extension Education Office
34 દિવેલાના રેશમના કીડાનૉ ઊછેર ---એરીકલ્ચર--- 03/07/2019 Director of Extension Education Office
35 ખેતીપાકોની પાનકથીરી ઓળખ અને નિયંત્રણ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
36 ઉંદરોનુ સંકલિત નિયંત્રણ વ્યવસ્થાપનની પુસ્તીકા 03/07/2019 Director of Extension Education Office
37 સંગ્રહેલા અનાજની જીવાતો અને તેનુ નિયંત્રણ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
38 મોજણી અને નિગાહ આધારિત આંબા અને ચીકુની જીવાત પુર્વાનુમાન પદધતિ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
39 મોજણી અને નિગાહ આધારિત ડાંગર અને શેરડીની જીવાત પુર્વાનુમાન પદધતિ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
40 મોજણી અને નિગાહ આધારિત શાક્ભાજીની જીવાત પૂર્વાનુમાન પદધતિ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
41 મોજણી અને નિગાહ આધારિત જુદા જુદા પાકોની જીવાત પૂર્વાનુમાન પદધતિ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
42 મોજણી અને નિગાહ આધારિત પાક રોગ પૂર્વાનુમાન પદધતિ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
43 જંતુનાશક દ​વાઓના સલામત વપરાશ અંગેની જાણકારી 03/07/2019 Director of Extension Education Office
44 જંતુનાશક દ​વાઓના સલામત વપરાશ અંગેની જાણકારી 03/07/2019 Director of Extension Education Office
45 નાળિયેરીની કથીરી 03/07/2019 Director of Extension Education Office
46 (એરીકલ્ચર) દિવેલાના રેશમના કીઙાનો ઉછેર 03/07/2019 Director of Extension Education Office
47 એરીકલ્ચર --દિવેલાના રેશમના કીઙાનો ઉછેર 03/07/2019 Director of Extension Education Office
48 નાળિયેરીની કથીરી 03/07/2019 Director of Extension Education Office
49 રીંગણ ની જીવતો અને તેનું સંકલિત નિયંત્રણ - માર્ગદર્શક ફિલ્મ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
50 કોબી તેમજ ફ્લાવર જેવા પાકો માં જીવતો નું સંકલિત નિયંત્રણ - માર્ગદર્શક ફિલ્મ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
51 દિવેલાની જીવતો તેનું સંકલિત નિયંત્રણ - માર્ગદર્શક ફિલ્મ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
52 કપાસમાં સંકલિત જીવાત વ્યવસ્થાપન - માર્ગદર્શક ફિલ્મ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
53 વેલાવાળા શાકભાજી માં સંકલિત જીવાત વ્યવસ્થાપન - માર્ગદર્શક ફિલ્મ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
54 વાલ પાપડીની જીવતો અને તેનું સંકલિત નિયંત્રણ - માર્ગદર્શક ફિલ્મ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
55 આંબાની જીવતો અને તેનું સંકલિત નિયંત્રણ - માર્ગદર્શક ફિલ્મ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
56 ભીંડાની જીવતો અને તેનું સંકલિત નિયંત્રણ - માર્ગદર્શક ફિલ્મ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
57 ડાંગરની જીવતો અને તેનું સંકલિત નિયંત્રણ - માર્ગદર્શક ફિલ્મ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
58 તુવેરની જીવતો અને તેનું સંકલિત નિયંત્રણ - માર્ગદર્શક ફિલ્મ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
59 ચીકુની જીવતો અને તેનું સંકલિત નિયંત્રણ - માર્ગદર્શક ફિલ્મ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
60 શેરડીની જીવતો અને તેનું સંકલિત નિયંત્રણ - માર્ગદર્શક ફિલ્મ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
61 ટામેટાની જીવતો અને તેનું સંકલિત નિયંત્રણ - માર્ગદર્શક ફિલ્મ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
62 તુવેરના પાકમાં લીલી ઇયળનો ઉપદ્રવ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
63 રીંગણના પાકમાં ફળ અને ડુંખ કોરી ખાનાર ઇયળનો ઉપદ્ર​વ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
64 પાપડીમાં લીલી ઈયળ તેમજ ટામેટા અને મરચામાં કોકડવાના નિયંત્રણ માટેના પગલા 03/07/2019 Director of Extension Education Office
65 શેરડીની આધુનિક ખેતી પધ્ધતિ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
66 દિવેલાની વૈજ્ઞાનિક ખેતી પધ્ધતિ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
67 Scientific Method of Soyabean Cultivation 03/07/2019 Director of Extension Education Office
68 Low Cost Technology for Paddy Cultivation 03/07/2019 Director of Extension Education Office
69 Package of Practices for Sweet-corn 03/07/2019 Director of Extension Education Office
70 Package of Practices for Wheat 03/07/2019 Director of Extension Education Office
71 કિટકશાસ્ત્ર વિભાગ દ્વારા ૨૮ ફેબ્રુવારી ના રોજ આયોજીત સેમીનારનુ સોવેનીયર 03/07/2019 Director of Extension Education Office
72 Production Technology of Coconut 03/07/2019 Director of Extension Education Office
73 પાક ઉત્પા્દનના ખેડૂતોના પ્રશ્નો અને ઉપાય 03/07/2019 Director of Extension Education Office
74 કઠોળપાકો-ખેતી, પ્રશ્નો અને નિરાકરણ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
75 આક્રમક નીંદણો 03/07/2019 Director of Extension Education Office
76 નીંદણ ઓળખ અને તેનું નિંયત્રણ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
77 ગાજર ઘાસ જાગૃતતા અભિયાન 03/07/2019 Director of Extension Education Office
78 ડાંગરના પાકમાં કથીરી અને ગાભામારાની ઇયળનો ઉપદ્રવ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
79 પાક ઉત્પાદનની સમસ્યાઓ અને સમાધાન 03/07/2019 Director of Extension Education Office
80 નાળિયેરીની આધુનિક ખેતી 03/07/2019 Director of Extension Education Office
81 Seed Availability 03/07/2019 Director of Extension Education Office
82 SEED AVAILABILITY IN NAU 03/07/2019 Director of Extension Education Office
83 બાગાયતી પાકો માં સેન્દ્રિય ખેતી 03/07/2019 Director of Extension Education Office
84 Fertilizer calculator-Eng Jan.2014 03/07/2019 Director of Extension Education Office
85 રાસાયણીક ખાતરની ગણતરી માટેનું કેલ્ક્યુલેટર-જાન્યુ. ૨૦૧૪ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
86 આંબાના પાકમાં મધીયાનુ નિયંત્રણ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
87 ડાંગર જયા બીજ વેચાણ અંગેની જાહૈરાત 03/07/2019 Director of Extension Education Office
88 દક્ષિણ ગુજરાતમાં કૃષિ સલગ્ન નવિન ટેકનોલોજી અને વ્યવસાયો 03/07/2019 Director of Extension Education Office
89 ડાંગર બીજ વેચાણ અંગેની જાહેરાત 03/07/2019 Director of Extension Education Office
90 ડાંગર જી.એન.આર - ૩નું બીજનું વેચાણ કરવા બાબત.. 03/07/2019 Director of Extension Education Office
91 FASAL 03/07/2019 Director of Extension Education Office
92 ગ્રામીણ કૃષિ મૌસમ સેવા (જી.કે.એમ.એસ.) 03/07/2019 Director of Extension Education Office
93 આધુનિક હવામાન વેધશાળામાં વપરાતા સાધનો 03/07/2019 Director of Extension Education Office
94 હવામાન અંગે ની માહિતી અને કૃષિમા તેની ઉપીયોગીતા 03/07/2019 Director of Extension Education Office
95 ડાંગર જી.એન.આર.૩ ટ્રથફુલ બીજનું વેચાણ કરવા બાબત... 03/07/2019 Director of Extension Education Office
96 કેળા ના થડ નું મૂલ્યવર્ધન અંગે ની વીડિઓ ફિલ્મ ભાગ ૨ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
97 કેળા ના થડ નું મૂલ્યવર્ધન અંગે ની વીડિઓ ફિલ્મ ભાગ ૧ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
98 Current Weather Condition (22.11.2018 to 27.11.2018) 03/07/2019 Director of Extension Education Office
99 Agromet Advisory Bulletin (28.11.2018 to 02.12.2018) 03/07/2019 Director of Extension Education Office
100 ખેડૂતોપયોગી સંશોધન ભલામણો વર્ષ: ૨૦૦૪ થી ૨૦૧૪ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
101 ખેડૂત ઉપયોગી સંશોધન ભલામણો - ૨૦૧૫ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
102 ખેડૂત ઉપયોગી સંશોધન ભલામણો - ૨૦૧૬ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
103 ખેડૂત ઉપયોગી સંશોધન ભલામણો - ૨૦૧૭ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
104 ખેડૂત ઉપયોગી સંશોધન ભલામણો - ૨૦૧૮ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
105 કૃષિ અને બાગાયતી પાકોમાં જોવા મળતી પાનકથીરીનું સંકલિત નિયંત્રણ વ્યવસ્થાપન 03/07/2019 Director of Extension Education Office
106 ચીકુની ફળકથીરી અને તેનું નિયંત્રણ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
107 ટામેટાના પાકમાં આક્રમક જીવાત (Invasive pest) 03/07/2019 Director of Extension Education Office
108 ડાંગરની આવર્તક પર્ણતલની કથીરીનું નિયંત્રણ વ્યવસ્થાપન 03/07/2019 Director of Extension Education Office
109 નાળીયેરીની કથીરીનું સંકલિત નિયંત્રણ વ્યવસ્થાપન 03/07/2019 Director of Extension Education Office
110 લાખની ખેતી 03/07/2019 Director of Extension Education Office
111 મકાઇના પાકમાં આક્રમક જીવાત (Invasive Pest) 03/07/2019 Director of Extension Education Office
112 કૃત્રિમ વરસાદ એક ઉપયોગી વિકલ્પ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
113 બદલાતા વાતાવરણમાં ગ્રીનહાઉસની ઉપયોગીતા 03/07/2019 Director of Extension Education Office
114 ડાંગર જી.એન.આર.3 ટુથફુલ બીજનું વેચાણ કરવા બાબત 03/07/2019 Director of Extension Education Office
Back to Top