સેમીનાર, સિમ્પોઝિયમ, તાલિમ, વર્કશોપ, વિન્ટર/સમર સ્કુલ ટ્રેનીંગ તથા વેબિનારમાં ભાગ લેવાની મંજુરી બાબત...

Back to Top