વિવિધ વિદ્યાશાખાઓમાં Ph.D. કક્ષાએ અભ્યાસ કરતાં વિદ્યાર્થીઓને રાજ્ય તથા કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા આપવામાં આવતી વિવિધ સ્કોલરશીપ અંગે માર્ગદર્શન આપવા અંગેની બેઠક બાબત...

Back to Top