શૈક્ષણિક સંવર્ગના શિક્ષકોને તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૬ બાદ કેરીયર એડવાન્સમેન્ટ યોજના અંતર્ગત શિક્ષક સંવર્ગના કર્મચારીઓને આ૫વાના થતા લાભો અંગે મંજુરી આ૫વા બાબત

Back to Top