વિકાસ ખર્ચ યોજના (પ્લાન) ના સને : ૨૦૨૨-૨૩ના સુધારેલ અંદાજ અને સને : ૨૦૨૩-૨૪ના વર્ષના અંદાજ તૈયાર કરવા બાબત...